ریل های راهنما(Guide rail)آسانسور وارداتی از کشورهای معتبر اروپایی در سایزهای متفاوت

T5-T9-T16

31437-bigpic
39771-bigpic
254
46160-bigpic-300x300