نمو نه ای از موتورهای گیربکس دار(Geared traction drive)وارداتی از ایتالیا