نمونه ای از موتورهای بدون گیربکس(Gearless)وارداتی از آلمان و ایتالیا